2/5

NC4C6PSUW5CLTDT5SXAGJDQJGZNESKFK5MCN77OG (旗艦)
↓1000XEM
ND3BDYXAYOY7M5XR2EIRPAG43Z3LSDGQXJOPY4BK

その後、みなりん*のモザイクを受信。